Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Merko Gıda, Dünya Bankası'ndan sürdürülebilirlik temalı 1 milyon euro tutarında kredi sağladı

Merko Gıda, Dünya Bankası'ndan sürdürülebilirlik temalı 1 milyon euro tutarında kredi sağladı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, büyümeye ve faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Ülkemizin içinde bulunduğu finansman maliyetlerinin aşırı yükünü azaltmaya yönelik, Uluslararası alanda ucuz finansman bulma kapsamında yürütülen çalışmalardan; Eximbank aracılığıyla Dünya Bankası'nın (IBRD) sürdürülebilirlik temalı kredisine 1 milyon euro tutarında başvuruda bulunulduğu, başvurumuz bugün itibariyle onaylandığı belirtildi.

Kredi faizi Euribor+%3,30 olup, vadesi 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 6,5 yıl olarak belirlendi.

Açıklamada, "Diğer devam eden süreçlerimizde gelişme oldukça ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. " denildi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*Merko Gıda: Kredi faizi Euribor+%3,30 olup vadesi 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 6,5 yıldır
*Merko Gıda: Eximbank aracılığıyla Dünya Bankasının sürdürülebilirlik temalı kredisine 1 milyon euro tutarında başvurumuz bugün itibariyle onaylanmıştır
Merko Gıda, borçların kapatılması amacıyla Frigo-Pak'ta pay satışına karar verdi

Merko Gıda, borçların kapatılması amacıyla Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinde sahip olduğu %20,79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 5 yatırımcıya 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantıda;

Yönetim kurulumuzun 17.01.2024 tarih 03Sayılı kararı;

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarargörmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcılarınyanıtılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) ÖzelDurumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi"başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir. Ertelemenin Şirket'in meşruçıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskinioluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması içingerekli tedbirler alınmıştır.

Erteleme kararı aldığı işlemlerintamamlanması nedeni ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) marifetiyle kamuoyunaduyurulmasına karar verilmiştir;

Bunagöre;

Şirketimiz finansalları üzerine yapılangörüşmeler neticesinde, Şirket'e ciddi faiz yükü oluşturan borçlarınkapatılmasına,;

İlgili borçların kapatılması için finansalihtiyacın Şirketimiz iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ninŞirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcutpayların, 15.800.000 adedinin 5 yatırımcıya 6,12-6,51 aralığından borsa dışındasatılmasına,

Satış fiyatının belirlenme yönteminde, Frigo-PakGıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul' da işem gördüğü son30 günlük ağırlıklı ortalamanın ortalaması olan 6,55 TL üzerinden yapılan %1ile %7 oranında iskonto uygulanarak pazarlık usulü belirlenmesine,

Yapılan işlemler neticesinde;Ortaklığımızın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu malvarlığının kayıtlı değerinin hepsinin varlık (aktif) toplamına oranı %4,20 dir.İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmişağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarakhesaplanan ortaklık değerine oranının %12,29 dur. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma HakkıTebliğinin (II-23.3) önemlilik ölçütü başlıklı 6. Maddesi gereğince eşik değerolan %50'nin altında kaldığından,ayrılma hakkının doğmadığına,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup işlemler tamamlanmıştır.

Şirketimizin iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılması neticesinde,  

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 14.787.499,94 adete oranı ise %10,05 sınırındadır.

Yönetim kurulumuzun 22.06.2023 tarih 04 sayılı kararı ile başlatılan ve her adım da  kamuoyu ile zamanında duyurulan tahsisli işlemleri tamamlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

22.06.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan fon kullanım yeri raporunda, iştirakimiz  Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne olan borcun 52.010.430,59 TL'sı nakden ödenmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Merko Gıda'nın pay ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Ana Pazarında işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket), 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 88.222.387 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 100.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket’in ortağı AG Girişim Holding AŞ’ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

a) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi ve gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle,

b) AG Girişim Holding AŞ’den, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren en az 2 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağı ve Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı hususunda taahhüt alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter