Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Denge Yatırım Holding, ödenmiş sermayesini tamamı nakit karşılığı olmak üzere %100 artırma kararı aldı

Denge Yatırım Holding, ödenmiş sermayesini tamamı nakit karşılığı olmak üzere %100 artırma kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.04.2024 (Bugün) Tarihli Toplantısında,

1. Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılarak, banka ve finans kuruluşlarına olan borçların kapatılması ve bu sayede finansman yükünün azaltılması ve de işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacı doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 300.000.000 TL (%100 ), artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. 300.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımı ile A grubu nama yazılı paylar karşılığında sermaye artırımı oranında A grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında sermaye artırımı oranında B grubu hamiline yazılı pay çıkarılmasına,

5. Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B grubu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,

6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Erdal Kılıç'ın satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Erdal Kılıç tarafından satın alınması için Şirketimizce Erdal Kılıç'a başvurularak satışın tamamlanmasına,

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128. 1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporu"‘n onaylanmasına,

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanmasına,

10. Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

11. Bedelli sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda ilerleyen süreçte belirlenecek bir aracı kurumla aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

12. İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç'ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Denge Yatırım Holding CEO'su Cenk Meriç görevinden ayrıldı

Denge Yatırım Holding CEO'su Cenk Meriç görevinden ayrıldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"07.12.2022 tarihinden itibaren şirketimiz CEO'su olarak görev yapan Sn. Cenk MERİÇ görevinden ayrılmıştır. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Denge Yatırım Holding A Grubu pay sahibi Ramadan Kumova, sahip olduğu 14,94 milyon adet payı Erdal Kılıç'a devretti

Denge Yatırım Holding A Grubu pay sahibi Ramadan Kumova, sahip olduğu 14,94 milyon adet payı Erdal Kılıç'a devretti.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz A grubu pay sahibi; Sayın Ramadan KUMOVA'nın sahip olduğu, 14.940.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı payı, Sayın Erdal KILIÇ'a devretmiştir.Bu devirle Erdal KILIÇ Şirketimiz A Grubu paylarının %12,45' ine ve oy haklarının %68,08 sahiptir.

Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı paylarının dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur; Erdal KILIÇ 37.350.000 (%12,45) "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

DENGE.E payları 5 Nisan seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E payları 08/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E payları 08/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Denge Yatırım Holding bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji ile Negmar Yapı arasında sözleşme imzalandı

Denge Yatırım Holding bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji ile Negmar Yapı arasında sözleşme imzalandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş.ile Negmar Yapı A.Ş. arasında imzalanan, tersane elektrik sistemleri teslimi sözleşmesinin süresi 1(Bir)yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter