Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*DAGI-Dagi Giyim 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 55.119.736 TL (Önceki -90.973.706 TL )
*Dagi Giyim'in vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk üç aylık dönem net zararı 73.640.115 TL
Dagi Giyim, sermayesini %250 bedelli artırarak 454,65 milyon TL'ye çıkarıyor

Dagi Giyim, sermayesini %250 bedelli artırarak 454,65 milyon TL'ye çıkarıyor.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 10.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 600.000.000-TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 129.900.000 TL (Yüzyirmidokuzmilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 324.750.000 TL (%250) artırılarak 129.900.000 TL'den 454.650.000 TL (Dörtyüzellidörtmilyonaltıyüzellibin Türk Lirası) 'ye çıkartılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 (Bir) TL üzerinden kullandırılmasına,

3- Sermaye artırımında artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

4- Nakden artırılan 324.750.000 -TL sermayeyi temsil edecek payların 21.124.931,51-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 303.625.068,50-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

5- Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte nama yazılı, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte hamiline yazılı oluşturulmasına,

6- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,

8- Hakim hissedarımız ve A Grubu payların sahibi Mahmut Nedim KOÇ'tan, rüçhan (yeni pay alma) haklarını kullanacağına ve Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alacağına dair taahhüt alınmasına,

9- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

10- İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un hazırlanmasına,

11- Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan ekli beyanın kabul edilmesine,

12- Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

13- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*DAGI-Dagi Giyim 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 106.699.621 TL (Önceki 91.013.766 TL )
Dagi Giyim'in Edremit Novada AVM adresindeki mağazası açıldı

Dagi Giyim'in Edremit Novada AVM adresindeki mağazası açıldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin, Edremit Novada AVM adresindeki mağazasının açılışı bugün (5 Nisan) yapılmıştır.

Açılışı yapılan Edremit Novada mağazası ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 83 olmuştur."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter