Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

BJKAS.E ve EYGYO.E payları 23 Şubat seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E ve EYGYO.E payları 24/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E ve EYGYO.E payları 24/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."
 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

*BJKAS-Beşiktaş Futbol 01.06.2022 - 30.11.2022 dönemi 6 aylık konsolide net dönem zararı 71.955.186 TL (Önceki -73.512.425 TL )
Beşiktaş: Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir

Beşiktaş, Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Spor Kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'te yayınlandı

Spor Kulüpleri ve  spor anonim şirketlerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'te yayınlanan Yönetmelik şöyle:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamalarının muafiyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini kapsar.

(2) Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dâhil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Yönetmelikte halka açık spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Brüt gelir: Bağımsız denetime tabi spor anonim şirketleri ile 7/9/2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan gelirler toplamını; bağımsız denetime tabi olmayan spor anonim şirketleri ve aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan gelirler toplamını,

ç) Esas sözleşme: Spor anonim şirketi esas sözleşmesini,

d) Gerçekleşen gider: Bağımsız denetime tabi spor anonim şirketleri ile Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan giderler toplamını; bağımsız denetime tabi olmayan spor anonim şirketleri ve aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan giderler toplamını,

e) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

f) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,

g) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

ğ) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Tüzük: Spor kulübü tüzüğünü,

i) Yönetim kurulu: Spor kulübü veya spor anonim şirketi yönetim kurulunu,

ifade eder.

Borçlanma ve borç vermeye ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir.

(2) Borçlanma, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yükümlülük altına girmesidir. Yükümlülük altına girilen tutar, içinde bulunulan hesap dönemi sonu itibarıyla finansal tablolarda yer alan yabancı kaynaklar toplamı ile bir önceki hesap dönemi sonu itibarıyla finansal tablolarda yer alan yabancı kaynaklar toplamının farkıdır.

(3) Borçlanmaya ilişkin yapılacak hesaplamalarda, karşılaştırma yapılacak hesap dönemi ile bir önceki hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan Türk Lirası yükümlülükler raporlama tarihi itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) değerlenerek, yabancı para cinsinden olan yükümlülükler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile endekslenerek karşılaştırma yapılır. Yapılacak değerleme işlemi sonucunda oluşan artışlar borçlanma hesabında dikkate alınmaz, eksilmeler ise ilave borçlanma limiti sağlamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmez.

(4) Birinci fıkrada öngörülen oranın üzerindeki borçlanmalar;

a) Spor kulüplerinde genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin,

b) Halka açık spor anonim şirketlerinde sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin,

c) Diğer spor anonim şirketlerinde sermayenin en az üçte ikisini oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin,

olumlu oyu ile kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerin yüzde ellisinden fazla olamaz.

(6) Önceki yıl gerçekleşen bütçelerindeki brüt gelirleri, gerçekleşen giderlerinden fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, takip eden yılda bu maddede öngörülen sınırlamaların üzerinde gerçekleşen brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilir.

(7) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ancak önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükârda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir.

(8) Alınmış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir.

(9) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin, üzerlerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilerden aldıkları borçlar da bu maddede belirtilen borçlanma sınırlamalarına tabidir.

(10) Borçlanma ve borç verme oranlarının hesabında 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen finansal tablolar esas alınır.

Borç verme, devralma veya teminat sağlama yasağı

MADDE 6- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz.

Muafiyet

MADDE 7- (1) Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere; spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri tarafından spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında borçlanma için öngörülen sınırlamalardan muaftır.

(2) Birinci fıkra kapsamında satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalar için Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınır.

(3) Borçlanma sınırlamalarından muafiyet hallerinde genel kurul toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin olarak tüzük veya esas sözleşme hükümleri uygulanır.

(4) Muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediğinin veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığının tespiti halinde ilgililer hakkında 7405 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Bakanlığın alt düzenleme yetkisi

MADDE 8- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

BASIN BÜLTENİ-Nesine.com ile Beşiktaş JK, Fenerbahçe SK ve Galatasaray SK Temsilcileri,  sporda yeni gelir modellerini konuştu

Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin forma sponsorluğunu üstlenen Nesine.com’un CEO’su Halit Gülbakanoğlu, Beşiktaş JK Genel Sekreteri Mehtap Ferah, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Brand & Sport Summit’te katıldıkları panelde spor kulüplerinin yeni gelir modellerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
 
Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, Beşiktaş JK Genel Sekreteri Mehtap Ferah, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Sportsnet tarafından düzenlenen Brand & Sport Summit’te, “Sporda Marka İş birlikleri ve Yeni Gelir Modelleri” isimli panele konuşmacı olarak katıldı. Ümit Avcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen ve büyük ilgi gören oturumda spor kulüpleri için yeni gelir modellerinin önemine dikkat çekildi. 
 
Halit Gülbakanoğlu: “Asırlık üç çınarın aynı anda formalarının parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Bu sezon Beşiktaş’ın formasında şort sponsoru, Fenerbahçe’nin formasında kol sponsoru ve Galatasaray’ın formasında sırt sponsoru olmak üzere asırlık üç çınarın aynı anda formalarının parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, şöyle konuştu: “Kurulduğumuz günden bu yana spor alanında sponsorluklara büyük önem veriyor, farklı branşlarda spor faaliyetlerini, kulüplerimizi ve sporcularımızı destekliyoruz. Türk sporuna en fazla destek olan şans oyunları markasıyız. Spordan kazandığımızı, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla spora geri veriyoruz. Çünkü spora yapılan yatırımın, toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de spora ilginin artmasını, spora katkı sağlayan kulüplerin gelirlerinin daha yüksek olmasını ve uluslararası arenada sürdürülebilir başarılar elde etmelerini istiyoruz.” 
 
Sponsorluk anlaşmaları kulüplerinin sportif başarılarını nasıl etkiliyor? 

Moderatör Ümit Avcı’nın sponsorlukların sportif başarı üzerindeki etkisine yönelik sorusunu yanıtlayan Beşiktaş JK Genel Sekreteri Mehtap Ferah, futbol branşı haricinde 11 amatör branşlarının olduğunu belirterek, “Daha önce amatör branşlarımızı maddi olarak futbol branşından destekleyebiliyorduk ancak yeni spor yasası sonrasında bu yatırımı artık gerçekleştiremiyoruz. Beşiktaş JK olarak bu yıl ilk defa kendi ekosistemimizi yaratıp, kendi sponsorlarımızı bulup amatör şubeler için giderlerimizi karşıladık. Bu giderleri ne kadar karşılayabilirsek ona göre sporcu alabiliyor ve başarı elde edebiliyoruz. Bu nedenle sponsorlukların çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Sponsorluk gelirlerinin özellikle yeni spor yasası ile birlikte çok daha önemli hale geldiğini belirten Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, “Spor yasası ile birlikte amatör şubelerde durum hiç iyi değil. 13 amatör şubemiz var ve sponsorluklar olmasa ayakta kalmaları mümkün değil. Başkamız Sayın Ali Koç ilk günden beri bu konunun altını özellikle çiziyor. Maç gelirlerini, bilet fiyatlarını, ürün satış fiyatlarını bir yere kadar yükseltebiliyorsunuz. Ne kadar fazla sponsorluk desteği alabilirsek yapabileceğimiz konular o kadar arttığı için gelir paylaşımında en üst sırada sponsorlukları düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.  
Sponsorlukların kulüplerin başarılarını ciddi bir şekilde etkileyen bir unsur olduğunu vurgulayan Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ise “Sponsorların bir de ‘Taraftar iletişimi’ anlamında gizli bir faydası var ve Galatasaray olarak bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Nasıl bir sponsor Galatasaray’ın taraftarı ile iletişim kurmaya gayret ediyorsa, aynı şekilde Galatasaray da o marka ile bir etkileşime giriyor. Özellikle futbol dışı branşlarda pazarlama iletişim gücünün çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Göz önünde olmayan branşlara sponsorlar açısından çok ciddi bir pazar olduğunu düşünüyorum” dedi. 
 
Halit Gülbakanoğlu: “Eşya piyangoları gibi şans oyunları ile spor kulüplerimize yeni gelir modelleri yaratıyoruz.”

Nesine.com’un bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleriyle düzenlediği eşya piyangolarına da değinen Halit Gülbakanoğlu, “Kulüplerle yalnızca sponsorluk anlaşmaları imzalamıyor, eşya piyangoları gibi şans oyunları ile yeni gelir modelleri, ek kaynak yaratıyoruz. Düzenlediğimiz eşya piyangoları taraftardan yoğun ilgi gördü ve çok sevildi. Bu şekilde hem taraftarlar kazandı hem kulübüne destek olma şansı yakaladı. Önümüzdeki dönemde eşya piyangoları dışında kulüplerimize gelir yaratacak alternatifler sunmayı amaçlıyoruz. Böylece kulüplerimiz için ek gelir kaynakları yaratacak çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. 
 
Kulüplerin yeni gelir modellerine ilişkin görüşlerini paylaşan Mehtap Ferah, bu yıl Nesine.com ile birlikte düzenledikleri eşya piyangoları ile ilgili taraftarlarından çok güzel dönüşler aldıklarını belirterek, “Taraftarlar da kulüplerine daha sadakatli bir şekilde destek çıkıyor ve karşılığında da belki parayla satın alamayacakları imzalı forma gibi bir hediyeye ulaşma fikri onları çok mutlu ediyor. Bu kulüplerin kendi marka imajlarının bir ivme kazanması ve ticari gelirlerini artırması için çok önemli bir yol. Sponsorlukları eşya piyangosu gibi gelir paylaşımlı modellerle desteklemek her iki tarafın da daha dinamik bir halde olmasını sağlıyor ve sistemdeki herkes böylece daha mutlu oluyor” dedi. Burak Ç. Kızılhan, “Kazan kazan mantığındaki tüm iş modelleri genelde başarıyla sonuçlanıyor. Değerli iş ortağımız Nesine.com, kulübümüz, taraftarlarımız her tarafta bir kazanım elde ettiği için çok mutlu olduk. Kısa bir sürede sonuca ulaştık ve herkes çok mutlu oldu. Ödüllerin takdiminde bizler de çok heyecanlandık ve hepimiz için güzel bir deneyim oldu” ifadelerini kullanırken; Eray Yazgan ise, “Artık sponsorlarımıza iş ortağı diyoruz. Eşya piyangosuyla ilgili taraftarlarımızdan çok ciddi bir talep oldu. Bu noktada bizim üzerimize düşen taraftarla iletişim sağlamaktı. Bizim işin bu kısmını iş ortaklarımıza bırakmamız gerekiyor” dedi.  
 
Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye sponsorluk anlaşmalarında ne durumda? 

Ümit Avcı’nın sorusu üzerine Türkiye’deki sponsorluk çalışmalarını Avrupa ile kıyaslayan Eray Yazgan, “Türkiye’de çok sağlıklı bir spor sponsorluk pazarı olduğu söylenemez ama bunu da global bir yarış haline sokmamak lazım. Çünkü eşit şartlarda değiliz. Bugün Premier Lig’in 40 milyar dolar reklam pazarlama bütçesi var. Bu Türkiye’de 4 milyar dolar civarı. Amerika’da 600 milyar dolar. Nerede, ne noktada olduğumuzu da kabul etmemiz lazım. Galatasaray spor kulübü olarak 17 farklı branşa karşı mesulüz. Futbol dışındaki branşlarda bizim yanımızda olması gereken birtakım kurumlar karşımıza rakip olarak çıkıyor. Bir kadın voleybolcuya bizim toplam voleybol maaş bütçemiz kadar maaş verebiliyorlar” ifadelerini kullandı. Uluslararası firmaların Türkiye pazarına girmesi ile beraber Türk kulüplerinin sponsorluk konusunda Avrupa ve dünyadaki futbol kulüpleriyle yarışır duruma geldiğini söyleyen Mehtap Ferah şöyle devam etti: “Beşiktaş’tan örnek vermek gerekirse, stat isim sponsorluğunda Avrupa’daki ilk 5 kulüpten bir tanesiyiz. Yabancı çok değerli futbolcuların Türkiye’ye gelmesiyle beraber uluslararası firmaların da dikkatini çekiyoruz.” 
Türk kulüplerinin sponsorluk gelirleri ile Avrupa kulüpleri arasında çok ciddi farkların olduğunu söyleyen Burak Ç. Kızılhan ise şöyle devam etti: “Futbolun en büyük mecrası göğüs sponsorluğu. Türkiye’deki üç büyük kulübün hepsinin göğüs sponsorluğu gelirlerini toplasanız İngiltere, İtalya, Almanya gibi ülkelerdeki bir kulübün göğüs sponsorluklarının yarısı bile etmiyor. Bu kulüplerin pazarlama departmanlarında 100’ün üzerinde çalışanlar var. Biz ise minimum kişiyle maksimum çalışma efor sarf etmek için her şeyi yapıyoruz ancak 5, 15 kişinin yapacağı iş ile 100 kişinin yapacağı iş çok farklı.”


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey