Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Ayes Çelik Hasır, sermayesini %399,1 bedelsiz artırıyor

Ayes Çelik Hasır, sermayesini %399,1 bedelsiz artırarak 150 milyon TL'ye çıkarıyor.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- Şirketimizin 150.000.000 (Yüz elli milyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.056.400 (Otuz milyon elli altı bin dört yüz) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 (Yüz elli milyon) TL'ye çıkarılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 119.943.600 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz kırk üç bin altı yüz) TL tutarın tamamının, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre Özkaynaklar'da yer alan Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına; TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre ise artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına,

Sermaye artırımı karşılığında Şirket sermayesini temsil eden payların her birinin 1 (Bir) TL itibari değerde 119.943.600 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz kırk üç bin altı yüz) adet kaydi pay ihraç edilmesine, Pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına,

Şirket Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak EK-1'deki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kararımıza istinaden İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Ayes Çelik Hasır, sermayesini %399,1 bedelsiz artıracak

Ayes Çelik Hasır, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %399,1  bedelsiz artırarak 150 milyon TL'ye çıkaracak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- Şirketimizin 150.000.000 (Yüz elli milyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.056.400 (Otuz milyon elli altı bin dört yüz) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 (Yüz elli milyon) TL'ye çıkarılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 119.943.600 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz kırk üç bin altı yüz) TL tutarın tamamının, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre Özkaynaklar'da yer alan Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına; TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre ise artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına,

Sermaye artırımı karşılığında Şirket sermayesini temsil eden payların her birinin 1 (Bir) TL itibari değerde 119.943.600 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz kırk üç bin altı yüz) adet kaydi pay ihraç edilmesine, Pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına,

Şirket Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak EK-1'deki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Ayes Çelik Hasır, pay başına 0,225 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak

Ayes Çelik Hasır, 2023 yılı karından pay başına 0,225 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.

Şirket'in Genel Kurulu 27 Haziran'da yapılacak.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket Yönetim Kurulu 22.05.2024 tarihli toplantısında,

1-Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş enflasyon düzeltmesi sonrasında oluşan konsolide finansal tablosunda (bilanço) net dönem kârı 81.135.967,00 TL'dir. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda da enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 135.204.998,05 TL net dönem kârı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kâr payı dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı baz alınmalıdır. Buna göre kar dağıtımı Enflasyon düzeltmesi öncesi yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karından karşılanabilmektedir.

Ek-1'deki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosunda sunulduğu üzere; ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,

Şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosundan karşılanmak üzere dönem net kârından, Şirket ödenmiş sermayesinin 1 TL nominal değerli hisse başına net %22,5 ine tekabül eden 6.762.690 TL'nin nakit kar payı olarak ayrılmasına,

Şirketimizin nakit projeksiyonu da dikkate alınarak 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Dağıtılmasına karar verilen kar payı brüt olarak %25 oranı ile, 7.514.100 TL'ye tekabül etmektedir.

2-Kanun ve Esas Sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

3-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2.000.000 TL tutarında Eğitim Fonunun ayrılmasına ve bu tutarın burs olarak dağıtılması hususunda Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine,

4-555 No.lu V.U.K. Tebliğinin 30/4 fıkrasına dayanarak Enflasyon Düzeltmesi sonucunda Yasal kayıtlarımızda oluşan 186.903.048,47 TL tutarındaki Enflasyon Düzeltmesi Geçmiş Yıllar Zararı, Özsermaye farklarından mahsup edildiği bilgisinin genel kurula sunulmasına,

Yukarıdaki tüm maddelerin 27 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*Ayes Çelik Hasır'ın vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk üç aylık dönem net zararı 23.894.379 TL
*AYES-Ayes Çelik Hasır 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 81.135.967 TL (Önceki 84.282.281 TL )